Katalog Stron Direo.net, zwany dalej Katalogiem, stworzony został z myślą o gromadzeniu, eksponowaniu, udostępnianiu i promowaniu adresów ciekawych stron internetowych. Katalog jest własnością prywatną jego założycieli. Naczelną ideą twórców Katalogu jest promowanie ciekawych stron, bogatych w treści przydatne każdemu Internaucie. Jednakże z uwagi na prostą zasadę, że "każdy kiedyś zaczyna", staramy się zamieszczać strony, które w naszej ocenie posiadają walory marytoryczne, estetyczne lub funkcjonalne niekoniecznie jako ich zestaw. Każda strona internetowa podlega ciągłym zmianom i udoskonaleniom, dlatego też naszym celem jest - obok prezentowania interesujących stron WWW - niesienie pomocy młodym webmasterom oraz osobom/firmom/instytucjom, które - mimo braku strony WWW dorównującej poziomem najlepszym stronom w sieci - pragną dotrzeć z informacją do szerokiego grona odbiorców. Wiemy, że liczy się nie tylko forma, ale przede wszystkim treść - i tą zasadą kierujemy się przy wyborze stron do Katalogu.

1. Zgłosić swoją stronę WWW do Katalogu może każdy członek społeczności Internetu, zarówno będąc Gościem na stronie, jak i zarejestrowanym Użytkownikiem (zwany dalej Zgłaszającym).

2. O dodaniu strony do Katalogu decyduje Redakcja Katalogu (zwana dalej Redakcją), a o fakcie dodania strony do Katalogu Zgłaszający zostaje powiadomiony na adres e-mail, który został przezeń podany w procesie zgłaszania strony. Zgłoszenia przyjmowane są do kategorii głównych, a dopiero sama Redakcja decyduje o zakwalifikowaniu danej strony do konkretnej podkategorii. Okres, na jaki strona zostaje dodana do Katalogu, ustalony zostaje na 12 miesięcy. Przed upływem tego okresu Redakcja będzie informować Zgłaszających o konieczności ponownego opłacenia rocznej subskrypcji w Katalogu. Wyjątek może stanowić sytuacja, w której Redakcja podejmie decyzję o przedłużeniu tego okresu lub zorganizowaniu specjalnej promocji dla Zgłaszających.

3. Zgłoszenie strony do Katalogu jest równoznaczne z akceptacją przez Zgłaszającego niniejszego Regulaminu.

4. Zgłoszenie strony do Katalogu jest płatne zgodnie z obowiązującym w danym czasie cennikiem, który jest publikowany na stronach Katalogu. Po dokonaniu płatności Zgłaszający otrzymuje kod umożliwiający zgłoszenie strony. Standardowy czas oczekiwania na dodanie strony to 48 godzin, jednak może on być znacznie krótszy, o ile zaistnieje taka możliwość. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do wydłużenia tego czasu w przypadku, gdy liczba zgłoszeń w danym czasie będzie zbyt duża. Opłaty za poszczególne formy zgłaszania stron mogą być czasowo zawieszane w ramach promocji, o czym każdorazowo decyduje Redakcja Katalogu.

5. Do Katalogu nie będą dodawane strony:

- zawierające treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym,

- zawierające treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym. Strony erotyczne i pornograficzne dodawane mogą być wyłącznie pod warunkiem, że dział ten jest opatrzony wstępem: "Abyś mógł wejść na strony erotyczne, musisz mieć ukończone 18 lat! Redakcja Katalogu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach. Opisy stron redagowane są przez autorów witryn". Za umieszczenie tego typu strony w Katalogu pobierana jest specjalna, podwyższona opłata,

- znajdujące się w budowie lub niemalże pozbawione jakiejkolwiek treści,

- stanowiące podstrony innych stron (zatwierdzamy jedynie odnośniki do stron głównych), będące stronami już zarejestrowanymi w Katatalogu, a jedynie posiadające zmienioną nazwę oraz strony przekierowujące na inne strony,

- zawierające materiały skopiowane z innych stron.

6. Treść strony musi być zgodna z kategorią, do jakiej została zgłoszona.

7. Opis musi być poprawny gramatycznie, stylistycznie i ortograficznie. Zgłoszenia z opisami przygotowanymi niedbale (np. tytuły lub opisy będące listą słów kluczowych) będą odrzucane.

8. Opis winien być przygotowany w formie trzecioosobowej, bez stosowania języka promocyjnego. Frazy typu "tylko u nas" czy "najlepszy" będą usuwane.

9. Redakcja zastrzega sobie prawo do:

- skracania długich opisów zgłaszanych stron, a także do zmian pierwotnie wybranej przez Zgłaszającego kategorii/podkategorii, o ile w opinii Redakcji taka zmiana będzie konieczna dla zachowania ładu merytorycznego Katalogu,

- zmiany tytułu i opisu stron zgłoszonych przez Zgłaszającego,

- usunięcia strony WWW bez podania przyczyny,

- zmiany niniejszego Regulaminu.

10. Strony WWW, które naruszają warunki Regulaminu, nie będą dodawane do Katalogu lub będą z niego usuwane bez powiadomienia Zgłaszającego i bez zwrotu wniesionej opłaty za dodanie strony. Zgłaszającemu nie przysługuje w takim wypadku prawo do jakiejkolwiek reklamacji.

11. Głównym oceniającym poszczególne strony umieszczone w Katalogu są osoby odwiedzające Katalog. To one decydują o jakości poszczególnych stron, oddając na nie swoje głosy w skali od 1 do 5. Jednakże w przypadku, gdy dana strona - w opinii Redakcji - będzie zasługiwała na wyższą ocenę niż aktualnie wystawiona lub na specjalne wyróżnienie, Redakcja ma prawo do podniesienia oceny lub nadania takiego wyróżnienia wedle własnej woli i uznania. Każda osoba może oddać tylko jeden głos na daną stronę WWW.

12. Redakcja zobowiązuje się do wykorzystywania adresów e-mail podanych przez Zgłaszających jedynie w celach związanych z umieszczanymi zgłoszeniami stron WWW.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

Redakcja Katalogu Direo.net